Membership Application Form

or fill in our online form below

Hiermee doen Ek aansoek om Lidmaatskap by Windy Corner Renduif Kooperasie (hierna Odra) en ek onderneem as volg

 1. Dat ek my sal onderwerp aan die huidige Konstitusie van Odra, sowel as enige toekomstige amendemente daarvan
 2. Meer spesifiek onderneem ek om my te onderwerp aan die dissiplinêre kode soos vervat in die 2014 SANPO Konstitusie soos aan my beskikbaar gestel en soos gewysig daarna. As ook om ten alle tye my mede klublede se menswaardigheid te respekteer en met deernis te behandel. Ek sal alle prestasies van my medelede met ʼn gelukwensing en ʼn warm handdruk erken.
 3. Verder onderneem ek ook om die volgende Lidmaatskap fooie jaarliks vooruit te betaal
  1. As Senior Lid
   1. ODRA Aansluitings fooi R300.00 of soos aangepas
   2. SANPO Ledegeld R50.00 of soos aangepas
  2. As Junior Lid
   1. Geen Fooie Of soos aangepas

Ek onderneem ook om stiptelik enige skema gelde, “sale-duif “ gelde, spesiale-ring gelde of ander skuld deur my aangegaan in ODRA of ander instansies, stiptelik te betaal soos

 1. deur Odra of my klub bestuur bepaal en ek is deeglik daarvan bewus dat nie-betaling van uitstaande gelde moontlik mag lei tot my diskwalifisering en of penaliseerring van my deelname aan die spesifieke verrigting en of wedvlug.
 1. Indien ek sou verkies word by die jaarlikse algemene vergadering en of enige ander vergadering, om sekere poste en of pligte in die klub en of by die beheerliggaam namens Odra te vervul of te verrig sal ek myself altyd beskikbaar stel vir die poste en onderneem ek om sulke verpligtinge tot die beste van my vermoë na te kom en of te verrig tot eer van die duiwesport, Odra en laastens myself.

Ek aanvaar die terme soos bo uiteengesit.